REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“KOSAROM. BUN DE TOT

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL “KOSAROM. BUN DE TOT” este :

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Paşcani, Str. Abator, nr.65, jud. Iaşi, înmatriculată la ORCT Iaşi sub nr. J22/264/1991, CIF RO 1997087, reprezentată prin Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing, denumită în continuare Organizator.

Promoţia se va desfăşura conform prezentului regulament a cărei respectare este obligatorie pentru toţi participanţii.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de menţiuni să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a modificărilor pe site-ul www.kosarom.ro si/sau pagina oficiala de Facebook – https://www.facebook.com/kosarom.romania .

SECŢIUNEA 2. DENUMIRE ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania promoţională organizată de S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. va purta denumirea oficială de “KOSAROM. BUN DE TOT” şi se desfăşoară pe pagina oficială de Facebook.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania “KOSAROM. BUN DE TOT” va fi lansată la data de 14 NOIEMBRIE 2018 şi se va încheia la data 12 DECEMBRIE 2019, cu respectarea datelor prevăzute în Regulamentul Oficial.

SECŢIUNEA 4. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

La campania promoţională “ KOSAROM. BUN DE TOT” pot participa persoanele fizice având reşedinţa în România, în condiţiile prezentului regulament, cu excepţia angajaţilor Organizatorului SC. Industrializarea Cărnii Kosarom SA şi a rudelor acestora de gradul I.

Pot participa doar persoanele ce au implinit 18 ani fiind exclusi şi minorii de peste 16 ani, chiar daca detin acordul reprezentantului legal (părinte, tutore sau ocrotitor legal).

Prin participarea în campanie, toți utilizatorii sunt direct răspunzători pentru datele, conținutul și pozele folosite pentru inscrierea in concurs.

Câştigătorii premiilor acceptă să semneze, la solicitarea Organizatorului, în momentul primirii premiilor, lista de câştigători, care va constitui astfel dovada că Organizatorul a acordat premiul respectiv, îndeplinindu-şi astfel obligaţia asumată prin acest regulament. De asemenea, sunt de acord și își iau angajamentul să trimită organizatorului în termen de 7 zile de la înmânarea premiului, minim o poză cu produsele primite și cu ei.

Participarea la promoţie şi câştigarea unui premiu presupun acordul implicit al câştigatorului ca Organizatorul să-i poată folosi numele, adresa şi imaginea în materiale publicitare (tv, audio, presă, internet, materiale promoţionale etc.), legate de această promoţie, fără alte obligaţii sau plăţi.

Participarea la această campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală a prevederilor prezentului regulament.

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

În cadrul campaniei promoţionale “KOSAROM. BUN DE TOT” vor fi oferite 4 premii, după cum urmează:

În fiecare săptămână (ziua de miercuri), va avea loc o extragere, urmând pasul 5 din Pașii de înscriere în concurs și va fi ales un câștigător pentru săptămâna respectivă, dintre comentariile postate de participanții la postarea săptămânală. Câștigătorul va fi anunțat în ziua de miercuri a săptămânii următoare.

Premiile sunt precum urmează

Extragere câștigător 21 Noiembrie (pentru perioada 14 Noiembrie – 21 Noiembrie) – Toaster

Extragere câștigător 28 Noiembrie (pentru perioada 21 Noiembrie – 28 Noiembrie) – Blender

Extragere câștigător 5 Decembrie (pentru perioada 28 Noiembrie – 5 Decembrie) – Storcător de citrice

Extragere câștigător 12 Decembrie (pentru perioada 5 Decembrie – 12 Decembrie) – Fier de călcat

 

SECŢIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

Pași pentru înscrierea în concurs:

1. Participanții vor accesa pagina de Facebook Kosarom.

2. Vor identifica și posta comentarii relevante la postările de concurs din fiecare săptămână.

3. Pentru fiecare postare de concurs, înscriera se va realiza prin comentarii la postarea de concurs și distribuirea (SHARE) pe profilul personal a postării de concurs cu setarea PUBLIC, precum și like la pagina de Facebook Kosarom.

4. Perioada de înscriere la fiecare etapă din concurs este:

11.2018 – 21.11.2018

11.2018 – 28.11.2018

11.2018 – 05.12.2018

12.2018 – 12.12.2018

5. Extragerea câștigătorului se va realiza folosind siteul commentpicker.com

6. În cazul excepțional, siteul mai sus menționat nu va funcționa la data extragerii, se va folosi random.org.

7. Toți participanții își asumă conținutul postat și originalitatea lui.

8. Comentariile care nu respectă tematica postării și comentariile care conțin un limbaj vulgar vor fi șterse, astfel utilizatorul nu va mai fi înscris la tragerea la sorți.

9. Va fi extras un singur câștigător și validat urmărind dacă s-au respectat pașii mai sus menționați. În cazul în care se va constata că nu a fost îndeplinită una sau mai multe condiții, se va organiza o nouă extragere.

Premiile vor fi trimise în termen de 7 zile lucrătoare din momentul validării câștigătorului, după verificarea datelor personale, pe baza unui act de identitate al câştigătorului.

Premiul se va înmâna câştigătorului de către un angajat al Kosarom S.A., cu confirmare de primire.

Odată cu semnarea de către Participant a confirmării de primire, Organizatorul este liberat faţă de acesta de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDARE A CÂŞTIGĂTORILOR

Pentru validarea premiului, câștigătorul va trebui să trimită un mesaj privat pe pagina de Facebook a companiei în termen de maxim 3 zile de când a fost anunțat. În situația în care primul câștigător desemnat nu răspunde în termenul stabilit, se va mai face o extragere și va fi desemnat un alt câștigător și validat conform regulamentului.

Se vor face maxim trei desemnări și validări. Dacă niciun user nu răspunde în termen cu mesaj privat, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul.

Date solicitate pentru validare:

Nume, Prenume, Telefon mobil sau fix, Adresa, e-mail.

SECŢIUNEA 9. ACORDAREA PREMIILOR

Premiul va fi acordat în maxim 5 zile de la data validării castigatorului.

Câştigătoriul va primi premiul indicat şi nu contravaloarea acestuia în bani.

Premiile nu pot fi înlocuite, total sau parţial, cu alte obiecte, şi nici nu se va putea acorda contravaloarea lor în numerar, conform menţiunii anterioare.

 

SECŢIUNEA 10. RĂSPUNDERE

Organizatorul nu va răspunde pentru dispariţia sau deteriorarea premiilor, după momentul oferirii lor.

SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu prevederile Codului Fiscal – Legea 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

SECŢIUNEA 12. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA 13. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei campanii, Organizatorul şi celelalte firme implicate nu îşi asumă nici un fel de răspunderi referitor la premierile care ar trebui realizate în urma îndeplinirii condiţiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECŢIUNEA 14. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între S.C. Industrializarea Cărnii Kosarom SA şi participanţii la promoţie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de pe raza teritorială a sediului S.C. Industrializarea Cărnii Kosarom SA.

SECŢIUNEA 15. DIVERSE

Participarea la această promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Acordarea premiului reprezintă principala obligaţie a Organizatorului. Validarea şi modul în care acest lucru se organizează reprezintă dreptul exclusiv al Organizatorului.

Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe toată durata concursului. Regulamentul se va mai publica şi pe site-ul www.kosarom.ro.

Odată cu primirea premiului, participantul câştigator declară în mod liber şi neechivoc că nu are nici un fel de pretenţii de nici o natură şi nu va avea nici în viitor, faţă de Organizatori.

Revendicările nejustificate de premii, falsurile sau plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate şi abuzive constituie temei pentru Organizatori în solicitarea de daune interese.

 

Organizator,

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. Pascani,

prin împuternicit

Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing,