REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“ÎMPREUNĂ DE SĂRBĂTORI”

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL ÎMPREUNĂ DE SĂRBĂTORI” este :

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Paşcani, Str. Abator, nr.65, jud. Iaşi, înmatriculată la ORCT Iaşi sub nr. J22/264/1991, CIF RO 1997087, reprezentată prin Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing, denumită în continuare Organizator.

Promoţia se va desfăşura conform prezentului regulament a cărei respectare este obligatorie pentru toţi participanţii.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de menţiuni să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a modificărilor pe site-ul www.kosarom.ro si/sau pagina oficiala de Facebook – https://www.facebook.com/kosarom.romania .


SECŢIUNEA 2. DENUMIRE ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania promoţională organizată de S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. va purta denumirea oficială de ÎMPREUNĂ DE SĂRBĂTORI” şi se desfăşoară pe pagina oficială de Facebook.


SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania ÎMPREUNĂ DE SĂRBĂTORIva fi lansată la data de 25 aprilie 2019 şi se va încheia la data 2 mai 2019, cu respectarea datelor prevăzute în Regulamentul Oficial.


SECŢIUNEA 4. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

La campania promoţională ÎMPREUNĂ DE SĂRBĂTORI” pot participa persoanele fizice unice, având reşedinţa în România, în condiţiile prezentului regulament, cu excepţia angajaţilor Organizatorului SC. Industrializarea Cărnii Kosarom SA şi a rudelor acestora de gradul I.

Pot participa doar persoanele ce au implinit 18 ani fiind exclusi şi minorii de peste 16 ani, chiar daca detin acordul reprezentantului legal (părinte, tutore sau ocrotitor legal).

Prin participarea în campanie, toți utilizatorii sunt direct răspunzători pentru datele, conținutul și pozele folosite pentru inscrierea in concurs.

Câştigătorul premiului acceptă să semneze, la solicitarea Organizatorului, în momentul primirii premiilor, lista de câştigători, care va constitui astfel dovada că Organizatorul a acordat premiul respectiv, îndeplinindu-şi astfel obligaţia asumată prin acest regulament. De asemenea, sunt de acord și își iau angajamentul să trimită organizatorului în termen de 7 zile de la înmânarea premiului, minim o poză cu produsele primite și cu ei.

Participarea la promoţie şi câştigarea unui premiu presupun acordul implicit al câştigatorului ca Organizatorul să-i poată folosi numele, adresa şi imaginea în materiale publicitare (tv, audio, presă, internet, materiale promoţionale etc.), legate de această promoţie, fără alte obligaţii sau plăţi.

Participarea la această campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală a prevederilor prezentului regulament.


SECŢIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

În cadrul campaniei promoţionale ÎMPREUNĂ DE SĂRBĂTORIva fi oferit 1 premiu, după cum urmează:

Pe 3 mai, va avea loc o extragere, urmând pasul 5 din Pașii de înscriere în concurs și va fi ales 1 câștigător, dintre comentariile postate de participanți la postarea de concurs.

Premiul constă într-un coș de produse Kosarom în valoare de 180 RON.


SECŢIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI
 

Pași pentru înscrierea în concurs:

1. Participanții vor accesa pagina de Facebook Kosarom.

2. Vor identifica și posta comentarii relevante la postarea de concurs.

3. Înscrierea se va realiza prin comentarii la postarea de concurs print tag minim o persoană și distribuirea (SHARE) pe profilul personal a postării de concurs cu setarea PUBLIC, precum și like la pagina de Facebook Kosarom.

4. Perioada de înscriere la concurs este: 25.04.2019-02.05.2019

5. Extragerea câștigătorului se va realiza folosind siteul commentpicker.com

6. În cazul excepțional, siteul mai sus menționat nu va funcționa la data extragerii, se va folosi random.org.

7. Toți participanții își asumă conținutul postat și originalitatea lui.

8. Comentariile care nu respectă tematica postării și comentariile care conțin un limbaj vulgar vor fi șterse, astfel utilizatorul nu va mai fi înscris la tragerea la sorți.

9. Va fi extras 1 câștigător și validat urmărind dacă s-au respectat pașii mai sus menționați. În cazul în care se va constata că nu a fost îndeplinită una sau mai multe condiții, se va organiza o nouă extragere.

Premiul va fi trimis în termen de 7 zile lucrătoare din momentul validării câștigătorului, după verificarea datelor personale, pe baza unui act de identitate al câştigătorului.
Premiul se va înmâna câştigătorului de către un angajat al Kosarom S.A., cu confirmare de primire.
Odată cu semnarea de către Participant a confirmării de primire, Organizatorul este liberat faţă de acesta de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.


SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDARE A CÂŞTIGĂTORILOR

Pentru validarea premiului, câștigătorul va trebui să trimită un mesaj privat pe pagina de Facebook a companiei în termen de maxim 3 zile de când a fost anunțat. În situația în care primul câștigător desemnat nu răspunde în termenul stabilit, se va mai face o extragere și va fi desemnat un alt câștigător și validat conform regulamentului.

Se vor face maxim trei desemnări și validări. Dacă niciun user nu răspunde în termen cu mesaj privat, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul.

Date solicitate pentru validare:

Nume, Prenume, Telefon mobil sau fix, Adresa, e-mail.


SECŢIUNEA 9.ACORDAREA PREMIILOR

Premiul va fi acordat în maxim 7 zile de la data validării castigatorului.

Câştigătoriul va primi premiul indicat şi nu contravaloarea acestuia în bani.

Premiile nu pot fi înlocuite, total sau parţial, cu alte obiecte, şi nici nu se va putea acorda contravaloarea lor în numerar, conform menţiunii anterioare.


SECŢIUNEA 10.RĂSPUNDERE

Organizatorul nu va răspunde pentru dispariţia sau deteriorarea premiilor, după momentul oferirii lor.


SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu prevederile Codului Fiscal – Legea 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.


SECŢIUNEA 12. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completările ulterioare.


SECŢIUNEA 13. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei campanii, Organizatorul şi celelalte firme implicate nu îşi asumă nici un fel de răspunderi referitor la premierile care ar trebui realizate în urma îndeplinirii condiţiilor de premiere survenite ulterior acestei date.


SECŢIUNEA 14. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între S.C. Industrializarea Cărnii Kosarom SA şi participanţii la promoţie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de pe raza teritorială a sediului S.C. Industrializarea Cărnii Kosarom SA.


SECŢIUNEA 15. DIVERSE

Participarea la această promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
Acordarea premiului reprezintă principala obligaţie a Organizatorului. Validarea şi modul în care acest lucru se organizează reprezintă dreptul exclusiv al Organizatorului.
Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe toată durata concursului. Regulamentul se va mai publica şi pe site-ul www.kosarom.ro.
Odată cu primirea premiului, participantul câştigator declară în mod liber şi neechivoc că nu are nici un fel de pretenţii de nici o natură şi nu va avea nici în viitor, faţă de Organizatori.
Revendicările nejustificate de premii, falsurile sau plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate şi abuzive constituie temei pentru Organizatori în solicitarea de daune interese.

 

Organizator,

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. Pascani,

prin împuternicit

Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing,