REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“Un cadou pe gustul tau!

 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL “UN CADOU PE GUSTUL TAU” este :

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Paşcani, Str. Abator, nr.65, jud. Iaşi, înmatriculată la ORCT Iaşi sub nr. J22/264/1991, CIF RO 1997087, reprezentată prin Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing, denumită în continuare Organizator.

Promoţia se va desfăşura conform prezentului regulament a cărei respectare este obligatorie pentru toţi participanţii.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de menţiuni să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a modificărilor pe site-ul www.kosarom.ro si/sau pagina oficiala de Facebook – https://www.facebook.com/kosarom.romania .

 

SECŢIUNEA 2. DENUMIRE ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania promoţională organizată de S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. va purta denumirea oficială de “UN CADOU PE GUSTUL TĂUşi se desfăşoară în toate magazinele proprii unde se comercializează produsele Kosarom participante la promoţie. Această activitate promoţională nu are caracter comercial..

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania “UN CADOU PE GUSTUL TĂUva fi lansată la data de 12 APRILIE 2022 şi se va încheia la data 25 IUNIE 2022, cu respectarea datelor prevăzute în Regulamentul Oficial.

Premiile vor fi revendicate până la data de 30 IUNIE 2022.
După încetarea campaniei promoţionale, produsele participante îşi pierd calitatea de a participa la promoţie iar Organizatorul nu va mai avea nici o obligaţie legală în acest sens. Organizatorul nu este responsabil pentru comercializarea produselor care conţin eticheta răzuibilă de participare la campania promoţonală şi informaţii referitoare la promoţie după încetarea acesteia.

 

SECŢIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

La campania promoţională “UN CADOU PE GUSTUL TĂU” participă produsele din brandurile “Kosarom”, “Herkule”, “Bunatăți de la Bădia”, care au eticheta / bulina de participare pe membrană sau pe folie ambalaj.

 

SECŢIUNEA 5. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

La campania promoţională “UN CADOU PE GUSTUL TĂU” pot participa persoanele fizice având reşedinţa în România, care achiziţionează produsele participante la concurs, în condiţiile prezentului regulament, cu excepţia angajaţilor Organizatorului, ai magazinelor partenere la campanie şi a rudelor acestora de gradul I..

Pot participa şi minorii de peste 16 ani, cu acordul reprezentantului legal (părinte, tutore sau ocrotitor legal). Participarea acestora la promoţie este condiţionată numai de cumpărarea unui produs cu etichetă de campanie.

Câştigătorii premiilor acceptă să semneze, la solicitarea Organizatorului, în momentul primirii premiilor, lista de câştigători, care va constitui astfel dovada că Organizatorul a acordat premiul respectiv, îndeplinindu-şi astfel obligaţia asumată prin acest regulament. În cazul în care câştigătorul unui premiu este un minor cu vârsta de peste 16 ani, ridicarea premiului se va face de către acesta împreună cu reprezentantul său legal, pe baza cărţii de identitate/buletinului de identitate sau a paşaportului şi a certificatului de naştere ale acestora.

Participarea la promoţie şi câştigarea unui premiu presupun acordul implicit al câştigatorului pentru ca Organizatorul să-i poată folosi numele, adresa şi imaginea în materiale publicitare (tv, audio, presă, internet, materiale promoţionale etc.), legate de această promoţie, fără alte obligaţii sau plăţi.

Participarea la această campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală a prevederilor prezentului regulament.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

În cadrul campaniei promoţionale “UN CADOU PE GUSTUL TĂU“vor fi oferite 250 premii, acestea constand în tricouri, hanorace, șorturi, baterii power bank și electrocasnice.

Toate aceste premii vor fi furnizate de catre Kosarom S.A.

 

SECŢIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

În perioada 12 aprilie 2022 – 25 iunie 2022, se derulează campania promoţională “UN CADOU PE GUSTUL TĂU”, în toate magazinele proprii Kosarom, campanie la care participă produsele care prezintă pe ambalaj eticheta promoţională răzuibilă.

Această etichetă va fi răzuită şi se va descoperi unul din următoarele mesaje: “Ai câştigat unul din sutele de premii. Pentru a intra în posesia premiului mergi în magazinul de unde ai cumpărat produsele Kosarom” sau “Mai încearca, premiile te aşteaptă”.

Ultimul mesaj este necâştigător.

Primul  mesaj indică eticheta câştigatoare. Pentru a intra in posesia premiului, câştigătorii se vor prezenta  in magazinele Kosarom de luni până vineri, între orele 10:00 şi 19:00.

Premiile vor fi trimise în termen de 7 zile de la validarea etichetei, după verificarea datelor personale, pe baza unui act de identitate al câştigătorului, respectiv al reprezentantului său legal, în cazul minorului cu vârsta de peste 16 ani. Premiile se vor expedia câştigătorilor prin intermediul magazinului ce va fi indicat telefonic, cu confirmare de primire.

Odată cu semnarea de către Participant a confirmării de primire, Organizatorul este liberat faţă de acesta de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament

 

SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDARE A CÂŞTIGĂTORILOR

Pentru validarea premiului, câştigătorii se vor prezenta in magazinele Kosarom.

Date solicitate pentru validare:

Nume, Prenume, Telefon mobil sau fix, Adresa, e-mail, tipul premiului castigat;

Etichetele cu mesajele câştigătoare au încorporate în text caractere speciale de securitate.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a contacta doar participanţii la concurs care au furnizat toate informaţiile solicitate pentru validare (menţionate mai sus) şi care au trimis o etichetă câştigătoare validă.

 

SECŢIUNEA 9. ACORDAREA PREMIILOR

Premiile vor fi acordate în maxim 7 zile de la data validării etichetei în condiţiile expuse în prezentul regulament. Câştigătorii vor primi premiile indicate şi nu contravaloarea acestora în bani.

Premiile nu pot fi înlocuite, total sau parţial, cu alte obiecte, şi nici nu se va putea acorda contravaloarea lor în numerar, conform menţiunii anterioare. Organizatorul nu va răspunde legal pentru eventualele defecte de fabricaţie ale premiilor, pentru acestea urmând a răspunde conform legii producătorii acestor obiecte.

 

SECŢIUNEA 10.RĂSPUNDERE

Organizatorul nu va răspunde pentru dispariţia sau deteriorarea premiilor, după momentul oferirii lor.

 

SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu prevederile Codului Fiscal – Legea 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

 

SECŢIUNEA 12. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA 13. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei campanii, Organizatorul şi celelalte firme implicate nu îşi asumă nici un fel de răspunderi referitor la premierile care ar trebui realizate în urma îndeplinirii condiţiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECŢIUNEA 14. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între S.C. Industrializarea Cărnii Kosarom SA şi participanţii la promoţie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente.

 

SECŢIUNEA 15. DIVERSE

Participarea la această promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Acordarea premiului reprezintă principala obligaţie a Organizatorului. Validarea şi modul în care acest lucru se organizează reprezintă dreptul exclusiv al Organizatorului.

Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe toată durata concursului. Regulamentul se va mai publica şi pe site-ul www.kosarom.ro.

Odată cu primirea premiului, participantul câştigator declară în mod liber şi neechivoc că nu are nici un fel de pretenţii de nici o natură şi nu va avea nici în viitor, faţă de Organizatori.

Revendicările nejustificate de premii, falsurile sau plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate şi abuzive constituie temei pentru Organizatori în solicitarea de daune interese.

 

Organizator,

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. Pascani,

prin împuternicit

Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing,