REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“Un grătar pe gustul tau!

 

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL “UN GRĂTAR PE GUSTUL TAU” este :

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Paşcani, Str. Abator, nr.65, jud. Iaşi, înmatriculată la ORCT Iaşi sub nr. J22/264/1991, CIF RO 1997087, reprezentată prin Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing, denumită în continuare Organizator.

Promoţia se va desfăşura conform prezentului regulament a cărei respectare este obligatorie pentru toţi participanţii.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de menţiuni să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a modificărilor pe site-ul www.kosarom.ro 

 

SECŢIUNEA 2. DENUMIRE ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania promoţională organizată de S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. va purta denumirea oficială de “UN GRĂTAR PE GUSTUL TĂUşi se desfăşoară în toate magazinele proprii unde se comercializează produsele Kosarom. Această activitate promoţională nu are caracter comercial..

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania “UN GRĂTAR PE GUSTUL TĂUva fi lansată la data de 19 AUGUST 2022 şi se va încheia la data 31 SEPTEMBRIE 2022 in limita stocului disponibil, cu respectarea datelor prevăzute în Regulamentul Oficial.

Premiilevor oferite imediat cumparatorului.
După încetarea campaniei promoţionale, produsele participante îşi pierd calitatea de a participa la campanie iar Organizatorul nu va mai avea nici o obligaţie legală în acest sens.

 

SECŢIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

La campania promoţională “UN GRĂTAR PE GUSTUL TĂU” participă produsele din brandurile “Kosarom”,”Avi-Top” si  “Bunatăți de la Bădia”,  care pot fi gătite la gratar.

 

SECŢIUNEA 5. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

La campania promoţională “UN GRĂTAR PE GUSTUL TĂUpot participa  persoanele fizice având reşedinţa în România, care achiziţionează produsele participante la campanie, în condiţiile prezentului regulament, cu excepţia angajaţilor Organizatorului, ai magazinelor partenere la campanie şi a rudelor acestora de gradul I.

Câştigătorii acceptă să semneze, la solicitarea Organizatorului, în momentul primirii premiilor, lista de câştigători, care va constitui astfel dovada că Organizatorul a acordat premiul respectiv, îndeplinindu-şi astfel obligaţia asumată prin acest regulament. În cazul în care câştigătorul unui premiu este un minor, ridicarea premiului se va face de către acesta împreună cu reprezentantul său legal, pe baza cărţii de identitate/buletinului de identitate sau a paşaportului şi a certificatului de naştere ale acestora.

Participarea la campanie şi câştigarea unui premiu presupun acordul implicit al câştigatorului pentru ca Organizatorul să-i poată folosi numele, adresa şi imaginea în materiale publicitare (tv, audio, presă, internet, materiale promoţionale etc.), legate de această promoţie, fără alte obligaţii sau plăţi.

Participarea la această campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală a prevederilor prezentului regulament.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

În cadrul campaniei promoţionale “UN GRĂTAR PE GUSTUL TĂU“ vor fi oferite 624 premii, acestea constand în doze de bere Golden Brau 0.5l.

Toate aceste premii vor fi furnizate de catre Kosarom S.A.

 

SECŢIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

În perioada 19 august 2022 – 31 septembrie 2022, se derulează campania promoţională “UN GRĂTAR PE GUSTUL TĂU”, în magazinele proprii  Kosarom, campanie la care participă produsele pentru gratar.

La achizitia oricarui produs specific pentru gratar clientul primeste imediat o doza de bere Golden Brau 0.5l cu titlu de cadou.

 

SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDARE A CÂŞTIGĂTORILOR

Pentru validarea premiului, câştigătorii  vor primi premiul in baza bonului fiscal.

Indiferent de cantitatea sau numarul de produse achizitionate, clientul va primi o singura doza de bere aferent bonului fiscal.

 

SECŢIUNEA 9. ACORDAREA PREMIILOR

Premiile vor fi acordate imediat la  validarea bonului fiscal în condiţiile expuse în prezentul regulament. Câştigătorii vor primi premiile indicate şi nu contravaloarea acestora în bani.

Premiile nu pot fi înlocuite, total sau parţial, cu alte obiecte, şi nici nu se va putea acorda contravaloarea lor în numerar, conform menţiunii anterioare.

 

SECŢIUNEA 10.RĂSPUNDERE

Organizatorul nu va răspunde pentru dispariţia sau deteriorarea premiilor, după momentul oferirii lor.

 

SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu prevederile Codului Fiscal  – Legea 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

 

SECŢIUNEA 12. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA 13. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania de promovare va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei campanii, Organizatorul şi celelalte firme implicate nu îşi asumă nici un fel de răspunderi referitor la premierile care ar trebui realizate în urma îndeplinirii condiţiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECŢIUNEA 14. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între S.C. Industrializarea Cărnii Kosarom SA şi participanţii la promoţie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente.

 

SECŢIUNEA 15. DIVERSE

Participarea la această promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Acordarea premiului reprezintă principala obligaţie a Organizatorului. Validarea şi modul în care acest lucru se organizează reprezintă dreptul exclusiv al Organizatorului.

Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe toată durata concursului. Regulamentul se va mai publica şi pe site-ul www.kosarom.ro.

Odată cu primirea premiului, participantul câştigator declară în mod liber şi neechivoc că nu are nici un fel de pretenţii de nici o natură şi nu va avea nici în viitor, faţă de Organizatori.

Revendicările nejustificate de premii, falsurile sau plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate şi abuzive constituie temei pentru Organizatori în solicitarea de daune interese.

 

Organizator,

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. Pascani,

prin împuternicit

Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing,