REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“GUSTUL ALES, BINE ÎNȚELES!

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL “Gustul Ales Bine înțeles!”

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Paşcani, Str. Abator, nr.65, jud. Iaşi, înmatriculată la ORCT Iaşi sub nr. J22/264/1991, CIF RO 1997087, reprezentată prin Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing, denumită în continuare Organizator.

Promoţia se va desfăşura conform prezentului regulament a cărei respectare este obligatorie pentru toţi participanţii.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de menţiuni să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a modificărilor pe site-ul www.kosarom.ro și/sau pagina oficiala de Facebook – https://www.facebook.com/kosarom.romania .


SECŢIUNEA 2. DENUMIRE ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania promoţională organizată de S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. va purta denumirea oficială de “Gustul Ales, bine înțeles!” şi se desfăşoară pe pagina oficială de Facebook și în magazinele proprii Kosarom.


SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania “ Gustul Ales, bine înțeles!” va fi lansată la data de 20 noiembrie 2019 și se va încheia pe data de 20 decembrie 2019, cu respectarea datelor prevăzute în Regulamentul Oficial.


SECŢIUNEA 4. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

La campania promoţională “ Gustul Ales, bine înțeles!” pot participa persoanele fizice având reşedinţa în România, în condiţiile prezentului regulament, cu excepţia angajaţilor Organizatorului SC. Industrializarea Cărnii Kosarom SA şi a rudelor acestora de gradul I.

Pot participa doar persoanele ce au implinit 18 ani fiind exclusi şi minorii de peste 16 ani, chiar daca detin acordul reprezentantului legal (părinte, tutore sau ocrotitor legal).

Prin participarea în campanie, toți utilizatorii sunt direct răspunzători pentru datele, conținutul și pozele folosite pentru inscrierea in concurs.

Câştigătorii premiilor acceptă să semneze, la solicitarea Organizatorului, în momentul primirii premiilor, lista de câştigători, care va constitui astfel dovada că Organizatorul a acordat premiul respectiv, îndeplinindu-şi astfel obligaţia asumată prin acest regulament. De asemenea, sunt de acord și își iau angajamentul să trimită organizatorului în termen de 7 zile de la înmânarea premiului, minim o poză cu produsele primite și cu ei.

Participarea la promoţie şi câştigarea unui premiu presupun acordul implicit al câştigatorului ca Organizatorul să-i poată folosi numele, adresa şi imaginea în materiale publicitare (tv, audio, presă, internet, materiale promoţionale etc.), legate de această promoţie, fără alte obligaţii sau plăţi.

Participarea la această campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală a prevederilor prezentului regulament.


SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

În cadrul campaniei promoţionale “ Gustul Ales, bine înțeles!” vor fi oferite 20 de premii, după cum urmează:

Pe 21 decembrie 2019, va avea loc extragerea la tombola de Crăciun Gustul Ales Bine înțeles, după cum este menționat și în secțiunea MECANISMUL CAMPANIEI.

Fiecare premiu constă într-o semicarcasă de porc refrigerată Kosarom. Fiecare semicarcasă are o greutate de aproximativ 25 – 30 de kg.


SECŢIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI
 

Pași pentru înscrierea în concurs:

1. Participanții vor achiziționa produsul Toba Kosarom ce este marcata cu bulina Gustul Ales! din magazinele proprii Kosarom.

2. Cumpărătorii de produs Toba Kosarom vor primi un fluturaș ce va trebui completat cu 3 medalii Gustul Ales! Aceste autocolante sunt oferite de personalul aflat la vânzare în magazinele proprii, în momentul achiziției produsului marcat cu Gustul Ales!

3. Vor colecționa aceste 3 autocolante și vor fi lipite în talonul de participare la tombolă.

4. Taloanele completate cu datele personale pot fi depuse în urnele aflate în incinta magazinelor Kosarom și vor participa la extragera finală.

5. În 21 decembrie 2019, toate urnele cu taloane, din toate magazinele Kosarom participante vor fi amestecate și vor participa la extragere.

6. Extragerea va fi făcută în prezența comisiei formate din: un reprezentant al dep. Marketing Kosarom, reprezentant magazin propriu și cel putțn un client Kosarom, aflat în magazin în acel moment.

7. Lista câștigătorilor va fi afișată pe Facebook și pe site-ul oficial Kosarom.

8. Câștigătorii vor fi extrași pe rând, unul câte unul, și validati urmărind dacă s-au respectat pașii mai sus menționați. În cazul în care se va constata că nu a fost îndeplinită una sau mai multe condiții, se va organiza o nouă extragere.

Premiul va fi trimis în termen de 7 zile lucrătoare din momentul validării câștigătorului sau in functie de detaliile stabilite cu castigatorii (despre loc, data, etc.) după verificarea datelor personale, pe baza unui act de identitate al câştigătorului.

Premiul se va înmâna câştigătorului de către un angajat al Kosarom S.A., cu confirmare de primire.

Odată cu semnarea de către Participant a confirmării de primire, Organizatorul este liberat faţă de acesta de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.


SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDARE A CÂŞTIGĂTORILOR

Date solicitate pentru validare:

Nume, Prenume, Telefon mobil sau fix, Adresa, e-mail.


SECŢIUNEA 9.ACORDAREA PREMIILOR

Premiul va fi acordat în maxim 7 zile de la data validării castigatorului.

Câştigătoriul va primi premiul indicat şi nu contravaloarea acestuia în bani.

Premiile nu pot fi înlocuite, total sau parţial, cu alte obiecte, şi nici nu se va putea acorda contravaloarea lor în numerar, conform menţiunii anterioare.


SECŢIUNEA 10.RĂSPUNDERE

Organizatorul nu va răspunde pentru dispariţia sau deteriorarea premiilor, după momentul oferirii lor.


SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu prevederile Codului Fiscal – Legea 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.


SECŢIUNEA 12. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completările ulterioare.


SECŢIUNEA 13. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei campanii, Organizatorul şi celelalte firme implicate nu îşi asumă nici un fel de răspunderi referitor la premierile care ar trebui realizate în urma îndeplinirii condiţiilor de premiere survenite ulterior acestei date.


SECŢIUNEA 14. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între S.C. Industrializarea Cărnii Kosarom SA şi participanţii la promoţie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de pe raza teritorială a sediului S.C. Industrializarea Cărnii Kosarom SA.


SECŢIUNEA 15. DIVERSE

1. Participarea la această promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
2. Acordarea premiului reprezintă principala obligaţie a Organizatorului. Validarea şi modul în care acest lucru se organizează reprezintă dreptul exclusiv al Organizatorului.
3. Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe toată durata concursului. Regulamentul se va mai publica şi pe site-ul www.kosarom.ro.
4. Odată cu primirea premiului, participantul câştigator declară în mod liber şi neechivoc că nu are nici un fel de pretenţii de nici o natură şi nu va avea nici în viitor, faţă de Organizatori.
5. Revendicările nejustificate de premii, falsurile sau plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate şi abuzive constituie temei pentru Organizatori în solicitarea de daune interese.

Organizator,

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. Pașcani,

prin împuternicit

Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing,