REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“MICILE BUCURII ALE VERII

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL “MICILE BUCURII ALE VERII” este :

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Paşcani, Str. Abator, nr.65, jud. Iaşi, înmatriculată la ORCT Iaşi sub nr. J22/264/1991, CIF RO 1997087, reprezentată prin Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing, denumită în continuare Organizator.

Promoţia se va desfăşura conform prezentului regulament a cărei respectare este obligatorie pentru toţi participanţii.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de menţiuni să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a modificărilor pe site-ul www.kosarom.ro si/sau pagina oficiala de Facebook – https://www.facebook.com/kosarom.romania.

SECŢIUNEA 2. DENUMIRE ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania promoţională organizată de S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. va purta denumirea oficială de “MICILE BUCURII ALE VERII” şi se desfăşoară pe pagina oficială de Facebook..

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania “MICILE BUCURII ALE VERIIva fi lansată la data de 1 AUGUST 2021 şi se va încheia la data 30 SEPTEMBRIE 2021, cu respectarea datelor prevăzute în Regulamentul Oficial.

SECŢIUNEA 4. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

La campania promoţională “MICILE BUCURII ALE VERII” pot participa persoanele fizice având reşedinţa în România, în condiţiile prezentului regulament, cu excepţia angajaţilor Organizatorului SC. Industrializarea Cărnii Kosarom SA şi a rudelor acestora de gradul I.

Pot participa doar persoanele ce au implinit 18 ani.

Prin participarea în campanie, toți utilizatorii sunt direct răspunzători pentru datele folosite pentru inscrierea in concurs.

Câştigătorii premiilor acceptă să semneze, la solicitarea Organizatorului, în momentul primirii premiilor, lista de câştigători, care va constitui astfel dovada că Organizatorul a acordat premiul respectiv, îndeplinindu-şi astfel obligaţia asumată prin acest regulament. De asemenea, sunt de acord și își iau angajamentul să trimită organizatorului în termen de 7 zile de la înmânarea premiului, minim o poză cu produsele primite și cu ei.

Participarea la promoţie şi câştigarea unui premiu presupun acordul implicit al câştigatorului ca Organizatorul să-i poată folosi numele, adresa şi imaginea în materiale publicitare (tv, audio, presă, internet, materiale promoţionale etc.), legate de această promoţie, fără alte obligaţii sau plăţi.

Participarea la această campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală a prevederilor prezentului regulament.

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

În cadrul campaniei promoţionale “MICILE BUCURII ALE VERIIvor fi oferite 22 premii, după cum urmează:

În fiecare săptămână începând cu data de 8 august (startul campaniei pentru premiile săptămânale), în ziua de marți va avea loc o extragere și vor fi aleși câte 3 câștigători pentru tematica din săptămâna anterioară, dintre comentariile postate de participanții la imaginea de concurs postată pentru săptămâna respectivă.

Premiile săptămânale constau în 2 baxuri de bere Golden Brau pentru fiecare câștigător.

La finalul campaniei, pe data de 1 octombrie 2021, va fi extrast un câștigător dintre comentariile postate de participanți la imaginea de concurs postată în data de 4 august 2021.

Premiul cel mare consta în 5 baxuri de bere Golden Brau și 5 kg de produse Kosarom pentru grătar.

SECŢIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

Pași pentru înscrierea în concurs:

1. Campania este adresată doar persoanelor peste 18 ani.

2. Participanții vor accesa pagina de Facebook Kosarom

3. Vor identifica și posta comentarii relevante la postarea de concurs.

4. Înscrierea se va realiza prin comentarii la postările de concurs răspunzând la provocarea formulată în postare și distribuirea (SHARE) pe profilul personal a postărilor de concurs cu setarea PUBLIC, precum și LIKE obligatoriu la pagina de Facebook Kosarom.

5. Pentru premiul cel mare, înscrierea se va face respectând pașii de la punctul 4 la postarea corespunzătoare.

6. Pentru premiile săptămânale, înscrierea se va face respectând pașii de la punctul 4 la postarea săptămânala, respectând tema săptămânii.

7. Perioada de desfășurare a campaniei este: 1.08.2021-30.09.2021. Perioada de înscriere la concursul pentru premiul cel mare este 4.08.2021-30.09.2021.

Perioadele de înscriere la concursurile săptămânale sunt:
– 9.08.2021-15.08.2021
– 16.08.2021-22.08.2021
– 23.08.2021-29.08.2021
– 30.08.2021-5.09.2021
– 6.09.2021-12.09.2021
– 13.09.2021-19.09.2021
– 20.09.2021-26.09.2021

8. Extragerea câștigătorilor se va realiza folosind siteul www.commentpicker.com.

9. Toți participanții își asumă conținutul postat și originalitatea lui.

10. Comentariile care nu respectă tematica postării și comentariile care conțin un limbaj vulgar vor fi șterse, astfel utilizatorul nu va mai fi înscris la tragerea la sorți.

11. Vor fi extrași săptămânal (dintre persoanele care au comentat la postarea de concurs din săptămâna anterioară) câte 3 câștigători a câte 2 baxuri de bere Golden Brau. În cazul în care se va constata că nu a fost îndeplinită una sau mai multe condiții de înscriere la concurs, se va organiza o nouă extragere.

12. La finalul perioadei, va fi extras un câștigător (dintre persoanele care au comentat la postarea campaniei) care va primi premiul cel mare al campaniei. În cazul în care se va constata că nu a fost îndeplinită una sau mai multe condiții de înscriere la concurs, se va organiza o nouă extragere.

Premiile vor fi trimise în termen de 7 zile lucrătoare din momentul validării câștigătorului, după verificarea datelor personale, pe baza unui act de identitate al câştigătorului.

Premiul se va înmâna câştigătorului de către un angajat al Kosarom S.A., cu confirmare de primire.

Odată cu semnarea de către Participant a confirmării de primire, Organizatorul este liberat faţă de acesta de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDARE A CÂŞTIGĂTORILOR

Pentru validarea premiului, câștigătorul va trebui să trimită un mesaj privat pe pagina de Facebook a companiei în termen de maxim 3 zile de când a fost anunțat. În situația în care primul câștigător desemnat nu răspunde în termenul stabilit, se va mai face o extragere și va fi desemnat un alt câștigător și validat conform regulamentului.

Se vor face maxim trei desemnări și validări. Dacă niciun user nu răspunde în termen cu mesaj privat, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu acorda premiul.

Date solicitate pentru validare:

Nume, Prenume, Telefon mobil sau fix, Adresa, e-mail.

SECŢIUNEA 9.ACORDAREA PREMIILOR

Premiul va fi acordat în maxim 7 zile de la data validării castigatorului.

Câştigătoriul va primi premiul indicat şi nu contravaloarea acestuia în bani.

Premiile nu pot fi înlocuite, total sau parţial, cu alte obiecte, şi nici nu se va putea acorda contravaloarea lor în numerar, conform menţiunii anterioare.

SECŢIUNEA 10.RĂSPUNDERE

Organizatorul nu va răspunde pentru dispariţia sau deteriorarea premiilor, după momentul oferirii lor.

SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu prevederile Codului Fiscal – Legea 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

SECŢIUNEA 12. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA 13. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei campanii, Organizatorul şi celelalte firme implicate nu îşi asumă nici un fel de răspunderi referitor la premierile care ar trebui realizate în urma îndeplinirii condiţiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECŢIUNEA 14. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între S.C. Industrializarea Cărnii Kosarom SA şi participanţii la promoţie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de pe raza teritorială a sediului S.C. Industrializarea Cărnii Kosarom SA.

SECŢIUNEA 15. DIVERSE

Participarea la această promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Acordarea premiului reprezintă principala obligaţie a Organizatorului. Validarea şi modul în care acest lucru se organizează reprezintă dreptul exclusiv al Organizatorului.

Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe toată durata concursului. Regulamentul se va mai publica şi pe site-ul www.kosarom.ro.

Odată cu primirea premiului, participantul câştigator declară în mod liber şi neechivoc că nu are nici un fel de pretenţii de nici o natură şi nu va avea nici în viitor, faţă de Organizatori.

Revendicările nejustificate de premii, falsurile sau plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate şi abuzive constituie temei pentru Organizatori în solicitarea de daune interese.

 

Organizator,

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. Pascani,

prin împuternicit

Peruc Georgiana