REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI PROMOŢIONALE

“RELAXARE LA GRĂTARE

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL “RELAXARE LA GRĂTARE” este :

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Paşcani, Str. Abator, nr.65, jud. Iaşi, înmatriculată la ORCT Iaşi sub nr. J22/264/1991, CIF RO 1997087, reprezentată prin Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing, denumită în continuare Organizator.

Promoţia se va desfăşura conform prezentului regulament a cărei respectare este obligatorie pentru toţi participanţii.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de menţiuni să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a modificărilor pe site-ul www.kosarom.ro.

SECŢIUNEA 2. DENUMIRE ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania promoţională organizată de S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. va purta denumirea oficială de “RELAXARE LA GRĂTARE” şi se desfăşoară în magazinele proprii Kosarom sau in magazinele partenerilor Kosarom și pe site-ul companiei, www.kosarom.ro.

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania “RELAXARE LA GRĂTARE” va fi lansată la data de 15 iulie 2020 și se va încheia pe data de 31 august 2020, cu respectarea datelor prevăzute în Regulamentul Oficial.

SECŢIUNEA 4. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

La campania promoţională “RELAXARE LA GRĂTARE” pot participa persoanele fizice având reşedinţa în România, în condiţiile prezentului regulament, cu excepţia angajaţilor Organizatorului SC. Industrializarea Cărnii Kosarom SA şi a rudelor acestora de gradul I.

Pot participa doar persoanele ce au implinit 18 ani dar şi minorii de peste 16 ani, daca detin acordul reprezentantului legal (părinte, tutore sau ocrotitor legal).

Prin participarea în campanie, toți utilizatorii sunt direct răspunzători pentru datele folosite pentru inscrierea in concurs.

Câştigătorii premiilor acceptă să semneze, la solicitarea Organizatorului, în momentul primirii premiilor, lista de câştigători, care va constitui astfel dovada că Organizatorul a acordat premiul respectiv, îndeplinindu-şi astfel obligaţia asumată prin acest regulament. De asemenea, sunt de acord și își iau angajamentul să trimită organizatorului în termen de 7 zile de la înmânarea premiului, minim o poză cu produsele primite și cu ei.

Participarea la promoţie şi câştigarea unui premiu presupun acordul implicit al câştigatorului ca Organizatorul să-i poată folosi numele, adresa şi imaginea în materiale publicitare (tv, audio, presă, internet, materiale promoţionale etc.), legate de această promoţie, fără alte obligaţii sau plăţi.

Participarea la această campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală a prevederilor prezentului regulament.

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

În cadrul campaniei promoţionale “RELAXARE LA GRĂTAREvor fi oferite 100 de premii, după cum urmează:

Pe data de 31 august 2020, după verificarea tuturor înscrierilor, vor fi extrași prin tragere la sorți 100 de câștigători unici dintre cei care au înscris bonuri care respectă condițiile de la SECȚIUNEA 7, fiecare primind câte un pachet cu produse de grătar Kosarom sau un grătar.

Premiile constau într-un gratar electric si 1 grătar pentru grădină, 25 seturi BBQ cu ustensile pentru grătar și un număr de 73 de caserole cu produse marinate Kosarom pentru grătar. Fiecare caserola cu produse marinate are o greutate de aprox. 2 kg și conține fie: ceafă de porc marinată sau coaste de porc marinate,  fie pulpe de pui marinate ori piept de pui marinat sau jumatăți de pui marinate.

SECŢIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

Pași pentru înscrierea în concurs:

1. Participanții vor cumpăra produsele participante la campanie, marcate printr-o bulină cu textul RELAXARE LA GRĂTARE, din magazinele Kosarom și cele ale partenerilor în perioada 15 iulie 2020-31 august 2020.

Produsele participante la campanie sunt:

.          1) Aripi de pui marinate
.          2) Pulpe de pui marinate
.          3) Piept de pui marinat
.          4) Coaste de porc marinate
.          5) Ceafă de porc fără os marinată
.          6) Picorom de Kosarom marinat
.          7) Mici preferați
.          8) Mititei formați
.          9) Cârnăciori pentru grătar
.          10) Cârnați la metru congelați

2. Se va păstra bonul fiscal pentru înscrierea în concurs și pentru confirmarea în cazul în care este câștigător. ATENȚIE: pot fi înscrise DOAR bonuri fiscale pe care apare minim un produs din lista de la punctul 1.

3. Participanții vor accesa site-ul kosarom.ro, secțiunea CONCURS: www.kosarom.ro/relaxare-la-gratare, unde vor introduce corect și complet următoarele date obligatorii: nume și prenume, telefon, număr și serie bon fiscal, data bonului fiscal, localitatea din care este magazinul, iar opțional secțiunea e-mail.

4. Un bon poate fi înscris o singură dată, de o singură persoană. O persoană poate înscrie mai multe bonuri pentru mai multe șanse de câștig.

5. In cazul în care depistăm că același bon fiscal a fost înscris de mai multe persoane, toți participanții cu acelați bon vor fi eliminați din lista finală pentru validată pentru extragere.

6. Nu vor putea fi înscrise la concurs bonuri cu data anterioară datei de 10 iulie 2020

7. Înscrieria bonurilor pe site se va închide pe 30 august 2020, la 23:59, după această dată nemaifiind permisă înscrierea în concurs, chiar dacă un utilizator deține un bon din perioada de campanie.

8. Pe data de 31 august, după verificarea tuturor înscrierilor, vor fi extrași prin tragere la sorți 100 de câștigători unici dintre cei care au înscris bonuri care respectă condițiile de mai sus, fiecare primind câte un premiu, prin programul random.org

9. Lista câștigătorilor va fi afisata si pe site-ul oficial Kosarom.

Premiul va fi trimis în termen de 7 zile lucrătoare din momentul validării câștigătorului sau in functie de detaliile stabilite cu castigatorii ( despre loc, data, etc) după verificarea datelor personale, pe baza unui act de identitate al câştigătorului și a bonului în original înscris în concurs.

Premiul se va înmâna câştigătorului de către un angajat al Kosarom S.A., cu confirmare de primire.

Odată cu semnarea de către Participant a confirmării de primire, Organizatorul este liberat faţă de acesta de orice obligaţie născută în temeiul prezentului Regulament.

SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDARE A CÂŞTIGĂTORILOR

Date solicitate pentru validare:

Nume, Prenume, Telefon mobil sau fix, Adresa, bon fiscal.

SECŢIUNEA 9.ACORDAREA PREMIILOR

Premiul va fi acordat în maxim 7 zile de la data validării castigatorului.

Câştigătoriul va primi premiul indicat şi nu contravaloarea acestuia în bani.

Premiile nu pot fi înlocuite, total sau parţial, cu alte obiecte, şi nici nu se va putea acorda contravaloarea lor în numerar, conform menţiunii anterioare.

SECŢIUNEA 10.RĂSPUNDERE

Organizatorul nu va răspunde pentru dispariţia sau deteriorarea premiilor, după momentul oferirii lor.

SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu prevederile Codului Fiscal – Legea 571/2003 cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

SECŢIUNEA 12. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completările ulterioare.

SECŢIUNEA 13. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania promoţională va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei campanii, Organizatorul şi celelalte firme implicate nu îşi asumă nici un fel de răspunderi referitor la premierile care ar trebui realizate în urma îndeplinirii condiţiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECŢIUNEA 14. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între S.C. Industrializarea Cărnii Kosarom SA şi participanţii la promoţie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente de pe raza teritorială a sediului S.C. Industrializarea Cărnii Kosarom SA.

SECŢIUNEA 15. DIVERSE

Participarea la această promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Acordarea premiului reprezintă principala obligaţie a Organizatorului. Validarea şi modul în care acest lucru se organizează reprezintă dreptul exclusiv al Organizatorului.

Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe toată durata concursului. Regulamentul se va mai publica şi pe site-ul www.kosarom.ro.

Odată cu primirea premiului, participantul câştigator declară în mod liber şi neechivoc că nu are nici un fel de pretenţii de nici o natură şi nu va avea nici în viitor, faţă de Organizatori.

Revendicările nejustificate de premii, falsurile sau plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate şi abuzive constituie temei pentru Organizatori în solicitarea de daune interese.

 

Organizator,

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. Pascani,

prin împuternicit

Peruc Georgiana