REGULAMENT OFICIAL AL CAMPANIEI  DE PROMOVARE

“Povestea salamului’

 

SECŢIUNEA 1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI este :

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A., persoană juridică română, cu sediul în Municipiul Paşcani, Str. Abator, nr.65, jud. Iaşi, înmatriculată la ORCT Iaşi sub nr. J22/264/1991, CIF RO 1997087, reprezentată prin Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing, denumită în continuare Organizator.

Promoţia se va desfăşura conform prezentului regulament a cărei respectare este obligatorie pentru toţi participanţii.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de menţiuni să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare a modificărilor pe site-ul www.kosarom.ro 

 

SECŢIUNEA 2. DENUMIRE ŞI ZONA DE DESFĂŞURARE A CAMPANIEI

Campania promoţională organizată de S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. va purta denumirea oficială de “Povestea Salamuluişi se desfăşoară în toate magazinele proprii unde se comercializează produsele Kosarom. Această activitate nu are caracter comercial..

 

SECŢIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania “Povestea Salamuluiva fi lansată la data de 16 octombrie 2023 şi se va încheia la data 30 noiembrie 2023 in limita stocului disponibil, cu respectarea datelor prevăzute în Regulamentul Oficial.

Premiile vor fi oferite  cumparatorului cand acesta se va prezenta in magazinele Kosarom cu brosura completata.
După încetarea campaniei de promovare, produsele participante îşi pierd calitatea de a participa la campanie iar Organizatorul nu va mai avea nici o obligaţie legală în acest sens.

 

SECŢIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

La campania promoţională “Povestea Salamului” participă toate produsele din brandurile “Kosarom”,”Avi-Top” și  “Bunatăți de la Bădia”, preparate din carne, carne proaspată și congelate și alte produse alimentare de la furnizori, parteneri, exceptie produsele de tutungerie.

 

SECŢIUNEA 5. CONDIŢIILE DE PARTICIPARE

La campania promoţională “Povestea Salamuluipot participa  persoanele fizice având reşedinţa în România, care achiziţionează produsele participante la campanie, în condiţiile prezentului regulament, cu excepţia angajaţilor Organizatorului, ai magazinelor partenere la campanie şi a rudelor acestora de gradul I.

Câştigătorii acceptă să semneze, la solicitarea Organizatorului, în momentul primirii premiilor, lista de câştigători, care va constitui astfel dovada că Organizatorul a acordat premiul respectiv, îndeplinindu-şi astfel obligaţia asumată prin acest regulament. În cazul în care câştigătorul unui premiu este un minor, ridicarea premiului se va face de către acesta împreună cu reprezentantul său legal, pe baza cărţii de identitate/buletinului de identitate.

Participarea la campanie şi câştigarea unui premiu presupun acordul implicit al câştigatorului pentru ca Organizatorul să-i poată folosi imaginea în materiale publicitare (tv, audio, presă, internet, materiale promoţionale etc.), legate de această promoţie, fără alte obligaţii sau plăţi.

Participarea la această campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală a prevederilor prezentului regulament.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE ACORDATE

La campania de promovare  “Povestea Salamului“ toate brosurile completate corect cu autocolantele campaniei vor fi premiate  cu produse feliate Kosarom pentru adulti sau jucarie YOYO pentru copii.

Toate aceste premii vor fi furnizate de catre Kosarom S.A. și se vor înmâna la  magazinele proprii Kosarom- locațiile  de desfășurare a campaniei.

 

SECŢIUNEA 7. MECANISMUL CAMPANIEI

– În perioada 16/10/2023-30/11/2023 in limita stocului disponibil, se derulează campania de promovare “Povestea Salamului”, în magazinele proprii Kosarom, campanie la care participă toate produsele vandute in  magazinele Kosarom ( exceptie produsele de tutungerie).Menționate la secțiunea a- 4-a prezentului regulament.
– Pentru fiecare cumparatură de minim 20 de lei din magazinele Kosarom, clientul primește un sticker/timbru autocolant ( excepție produsele de tutungerie).
– Stickerul trbuie lipit în spațiile marcate în broșură (broșura este oferită clientului gratuit).
– Stickerul se acordă la casa de marcat în perioada 16/10/2023-30/11/2023, în baza bonului fiscal.
– Trebuie colectate cele 10 stickere/timbre autocolante distincte iar clientul va veni cu broșura la oricare din magazinele Kosarom pentru a ridica premiul!
– Premiile pot fi ridicate o singura data, pana la data de 05/12/2023.
– Brosura modificata, deteriorata, fotocopiata sau care nu are stickere distincte corespunzatoarre nu va fi validata/acceptata.

 

SECŢIUNEA 8. CONDIŢII DE VALIDARE A CÂŞTIGĂTORILOR

Pentru validarea premiului, câştigătorii se vor prezenta cu brosura completata corespunzator la oricare din magazinele Kosarom sa ridice premiul.

 

SECŢIUNEA 9. ACORDAREA PREMIILOR

Premiile vor fi acordate  la  validarea brosurii  în condiţiile expuse în prezentul regulament. Câştigătorii vor primi premiile indicate şi nu contravaloarea acestora în bani.

Premiile nu pot fi înlocuite, total sau parţial, cu alte obiecte, şi nici nu se va putea acorda contravaloarea lor în numerar, conform menţiunii anterioare.

 

SECŢIUNEA 10.RĂSPUNDERE

Organizatorul nu va răspunde pentru dispariţia sau deteriorarea premiilor, după momentul oferirii lor.

 

SECŢIUNEA 11. TAXE ŞI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul se obligă să calculeze, să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu prevederile Codului Fiscal  – Legea 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

 

SECŢIUNEA 12. CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Organizatorul garantează confidenţialitatea datelor personale ale tuturor participanţilor, în conformitate cu prevederile legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificarile şi completările ulterioare.

 

SECŢIUNEA 13. ÎNTRERUPEREA CAMPANIEI PROMOŢIONALE

Campania de promovare va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anunţată public şi care va respecta prevederile legale. În cazul întreruperii acestei campanii, Organizatorul şi celelalte firme implicate nu îşi asumă nici un fel de răspunderi referitor la premierile care ar trebui realizate în urma îndeplinirii condiţiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECŢIUNEA 14. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între S.C. Industrializarea Cărnii Kosarom SA şi participanţii la promoţie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluţionare instanţelor competente.

 

SECŢIUNEA 15. DIVERSE

Participarea la această promoţie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Acordarea premiului reprezintă principala obligaţie a Organizatorului. Validarea şi modul în care acest lucru se organizează reprezintă dreptul exclusiv al Organizatorului.

Regulamentul de participare este disponibil în mod gratuit oricărui solicitant, pe toată durata concursului. Regulamentul se va mai publica şi pe site-ul www.kosarom.ro.

Odată cu primirea premiului, participantul câştigator declară în mod liber şi neechivoc că nu are nici un fel de pretenţii de nici o natură şi nu va avea nici în viitor, faţă de Organizatori.

Revendicările nejustificate de premii, falsurile sau plângerile dovedite ca fiind neîntemeiate şi abuzive constituie temei pentru Organizatori în solicitarea de daune interese.

 

Organizator,

S.C. INDUSTRIALIZAREA CĂRNII KOSAROM S.A. Pascani,

prin împuternicit

Peruc Georgiana, în calitate de director de marketing,